Nolikums

1.  VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

 

1.1.  LIEPĀJAS MUZEJS (turpmāk - MUZEJS) ir sabiedrībai pieejama pētnieciska un izglītojoša Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde.

1.2.  MUZEJS savā darbībā ievēro Muzeju likumu, Ministru kabineta 1998.gada 18.augusta noteikumus Nr.311 ''Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu'', citus Latvijas Republikas normatīvos aktus, kā arī LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES (turpmāk - DOME) lēmumus un šo nolikumu.

1.3.  MUZEJU finansē Liepājas pilsētas pašvaldība (turpmāk - pašvaldība) atbilstoši Muzeju likuma 14.pantam.

1.4.  MUZEJS ir pašvaldības iestāde, tam ir savs zīmogs ar pilnu MUZEJA nosaukumu, patstāvīga bilance, konts pašvaldības Finanšu pārvaldes Norēķinu kasē un Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecība, kas reģistrēta Nodokļu maksātāju reģistrā.

1.5.  MUZEJA juridiskā adrese ir: Kūrmājas prospekts 16/18, Liepāja, LV- 3401.

2.  DARBĪBAS MĒRĶIS UN UZDEVUMI

 

2.1.  MUZEJA darbības mērķis ir kultūras mantojuma saglabāšana, izpēte un popularizēšana, nodrošinot nācijas pastāvēšanai būtisko kultūras pārmantojamību.

2.2.  MUZEJA uzdevums ir vākt, saglabāt, pētīt un popularizēt Liepājas pilsētas un novada garīgās un materiālās kultūras vērtības, kā arī sekmēt to izmantošanu sabiedrības izglītošanai un attīstībai.

2.3.  MUZEJA darbība vērsta uz:

2.3.1. mūsdienu sabiedrības vajadzību - tās garīguma, zināšanu, visdažādāko ar cilvēka dzīvi saistīto jomu izpratnes - apmierināšanu un sabiedrības aktīvu līdzdalību MUZEJA darbā;

2.3.2. aktīvu iekļaušanos Latvijas novadu, Eiropas un pasaules kultūras apritē, veicinot Liepājas atpazīstamību un pozitīva tēla veidošanu;

2.3.3. MUZEJA izglītojošās funkcijas aktīvu īstenošanu, sabiedrības izglītības un vispārējā kultūras līmeņa attīstību;

2.3.4. aktīvu iekļaušanos vietējā tūrisma tirgū, veicinot kultūrtūrisma attīstību Liepājas pilsētā un novadā, kā arī iekļaušanos starptautiskajā tūrisma tirgū;

2.3.5. sabiedrības integrācijas procesa veicināšanu, nacionālo minoritāšu kultūras mantojuma apzināšanu, izpēti un popularizēšanu;

2.3.6. MUZEJA kvalitatīvu un profesionālu darbību, materiālās bāzes nostiprināšanu pamatfunkcijas īstenošanai;

2.3.7. MUZEJA nodaļas "Liepāja okupāciju režīmos" attīstīšanu un pilnveidošanu, veicinot MUZEJA sadarbību ar Politiski represēto klubu un citām politiskām organizācijām, saglabājot kolektīvo tautas vēsturisko atmiņu, radot interesi sabiedrībā un sniedzot zināšanas par valstiskuma zaudēšanu un okupāciju režīmu sekām.

2.4.  MUZEJA uzdevumu īstenošanā ietilpst:

2.4.1. KRĀJUMA PAPILDINĀŠANAS, UZSKAITES UN SAGLABĀŠANAS DARBS. MUZEJA krājums tiek komplektēts pētniecisko tēmu izpētes gaitā, pirkumu un dāvinājumu ceļā no valsts, pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām un fiziskām personām. MUZEJA priekšmeti tiek uzskaitīti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Ministru kabineta 1998.gada 18.augusta noteikumiem Nr.311 "Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu". MUZEJA priekšmetus var uz laiku nodot citiem muzejiem un institūcijām;

2.4.2. ZINĀTNISKI PĒTNIECISKAIS DARBS. Tā pamatā ir vākt, uzkrāt un analizēt informāciju par Liepājas pilsētas un novada vēsturi no senajiem laikiem līdz mūsdienām. Pētnieciskā darba tematika ir saistīta ar MUZEJA krājuma kolekciju plānveidīgu komplektēšanu, zinātnisko plānu izstrādi pastāvīgajām ekspozīcijām un izstādēm, publikācijām, konferencēm un semināriem. MUZEJS iekārto pastāvīgās vēstures un mākslas ekspozīcijas, rīko tematiskās (stacionārās un ceļojošās) un krājuma izstādes, atbilstoši savam mērķim Latvijā un ārzemēs, kā arī ārvalstu muzeju kolekciju un mākslas izstādes. Pētniecisko darbu MUZEJS veic, organizējot ekspedīcijas, zinātniskos komandējumus, sistemātiski sadarbojoties ar iestādēm, uzņēmumiem un organizācijām, izmantojot sava un citu muzeju krājumu materiālus, privātās kolekcijas, strādājot arhīvos un bibliotēkās Latvijā un ārzemēs;

2.4.3. DARBS AR SABIEDRĪBU. Izglītojošais darbs tiek veikts uz pastāvīgo ekspozīciju, izstāžu, MUZEJA kolekciju bāzes, veidojot pasākumus un muzejpedagoģiskās programmas dažādām vecuma grupām un mērķauditorijām. Galvenās izglītojošā darba formas ir ekskursijas, lekcijas, mācību stundas, tematiskās dienas, radošās darbnīcas skolēniem un skolotājiem, brīvdienu programmas ģimenēm, pārrunas, konsultācijas u.c.

3.  MUZEJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

 

3.1.  MUZEJAM ir tiesības:

3.1.1. Ministru kabineta noteiktajā kārtībā deponēt un izvest uz laiku MUZEJA kolekcijas vai atsevišķus priekšmetus ārpus Latvijas robežām, ievērojot kultūras pieminekļu izvešanas kārtību un saņemot Muzeju valsts pārvaldes atļauju;

3.1.2. sniegt maksas pakalpojumus saskaņā ar DOMES apstiprinātajiem izcenojumiem, veikt izdevējdarbību un izmantot iegūtos līdzekļus MUZEJA darbības attīstībai, kolekciju papildināšanai un saglabāšanai, restaurācijai, darbinieku profesionālo zināšanu pilnveidošanai, viņu materiālajai stimulēšanai un pētniecības darba nodrošināšanai;

3.1.3. īstenot autortiesības uz MUZEJA pārvaldījumā esošo Nacionālā krājuma daļu saskaņā ar Autortiesību likumu;

3.1.4. kā akreditētam MUZEJAM saņemt valsts budžetā speciāli paredzētos līdzekļus īpašu kultūrvēsturisku, tēlotājas mākslas un citu nacionāli nozīmīgu projektu un programmu īstenošanai;

3.1.5. saņemt pašvaldības budžeta līdzekļus atbilstoši Muzeju likuma 14.pantam par pašvaldību muzeju finansēšanu;

3.1.6. saņemt finanšu līdzekļus ziedojumu un dāvinājumu veidā, ienākumus no maksas pakalpojumiem, telpu nomas, MUZEJA profilam atbilstošu izdevumu un suvenīru pārdošanas;

3.1.7. slēgt civiltiesiskus darījumus, lai sekmētu MUZEJA krājuma saglabāšanu un papildināšanu;

3.1.8. patstāvīgi sadarboties ar muzejiem citās valstīs, iestāties starptautiskās muzeju organizācijās un piedalīties to darbībā;

3.1.9. saņemt valsts un pašvaldības garantētu apdrošināšanu starptautisku izstāžu rīkošanai;

3.1.10. saņemt finansējumu no pašvaldības MUZEJA līdzdalībai starptautiskajās organizācijās.

3.2.  MUZEJAM ir pienākumi:

3.2.1. ievērot Ministru kabineta noteikumos par muzeju akreditāciju noteiktās prasības;

3.2.2. nodrošināt Liepājas pilsētas un novada kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanu, saglabāšanu, zinātnisko izpēti un popularizēšanu sabiedrībā;

3.2.3. nodrošināt MUZEJA krājuma pieejamību apmeklētājiem un pētniekiem atbilstoši Ministru kabineta 1998.gada 18.augusta noteikumiem Nr.311 ''Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu'';

3.2.4. nodot sabiedrības apskatei un izmantošanai MUZEJĀ glabāto un izpētīto krājumu un informāciju par to, izmantojot ekspozīcijas, izstādes un citus komunikācijas veidus;

3.2.5. veicināt valsts investīciju un fondu līdzekļu piesaisti nozīmīgu MUZEJA projektu un programmu īstenošanai;

3.2.6. attīstīt MUZEJA specifikai atbilstošas maksas pakalpojumu formas un tirgus infrastruktūras elementus (reklāma, mārketings, muzejpedagoģija, pakalpojumi), tiecoties palielināt MUZEJA ienākumus;

3.2.7. atvērt speciālā budžeta kontu ziedojumu un dāvinājumu saņemšanai;

3.2.8. nodrošināt MUZEJAM piešķirto pašvaldības un valsts budžeta līdzekļu mērķtiecīgu izlietojumu;

3.2.9. neatsavināt vai neizslēgt priekšmetus no MUZEJA pamatkrājumiem bez Muzeju valsts pārvaldes atļaujas;

3.2.10. sniegt pārskatu un nepieciešamo informāciju par savu darbību DOMEI, Latvijas Muzeju padomei un Muzeju valsts pārvaldei.

4.  MUZEJA PĀRVALDĪBA

 

4.1.  MUZEJS ir Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde, kas pakļauta pašvaldības iestādei "KULTŪRAS PĀRVALDE".

4.2.  MUZEJU vada un par tā darbību atbild direktors.

4.3.  MUZEJA ikdienas darbu vada direktors, kuru ieceļ un no amata atbrīvo DOME un kurš darbojas saskaņā ar noslēgto darba līgumu, šo nolikumu un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

4.4.  MUZEJA direktors:

4.4.1. organizē MUZEJA darbības stratēģijas izstrādi;

4.4.2. patstāvīgi izlemj viņa pārziņā nodotos ar MUZEJA operatīvo saimniecisko darbību saistītos jautājumus un atbilstoši normatīvajiem aktiem un šim nolikumam bez speciāla pilnvarojuma darbojas MUZEJA vārdā;

4.4.3. nosaka kārtību, kādā notiek MUZEJA krājuma uzskaite, saglabāšana, papildināšana un izmantošana saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

4.4.4. atbild par MUZEJA krājumu un par visu nepieciešamo apstākļu nodrošināšanu tā veidošanai, uzskaitei, papildināšanai, saglabāšanai un izmantošanai;

4.4.5. ir finanšu rīkotājs, atver norēķinu kontus bankās un pašvaldības Finanšu pārvaldes Norēķinu kasē;

4.4.6. sagatavo MUZEJA budžeta pieteikumu nākamajam laika posmam, analizē un pamato piešķirto līdzekļu sadales lietderību;

4.4.7. nodrošina statistikas, finanšu un citu normatīvajos aktos noteikto atskaišu sagatavošanu;

4.4.8. slēdz saimnieciskos un darba līgumus;

4.4.9. izdod rīkojumus un norādījumus, kas MUZEJA darbiniekiem ir obligāti, kā arī pilnvaro darbiniekus noteiktu uzdevumu veikšanai;

4.4.10. pieņem darbā un atbrīvo no darba MUZEJA darbiniekus, nosaka viņiem darba samaksu atbilstoši MUZEJA darba samaksas nolikumam, izstrādā amata aprakstus un iekšējās kārtības noteikumus, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus;

4.4.11. nodrošina darba drošības, vides aizsardzības, veselības aizsardzības, ugunsdzēsības un citu normatīvo aktu izpildi;

4.4.12. veic jebkuru citu normatīvajos aktos atļautu darbību, kas nepieciešama MUZEJA mērķu sasniegšanai un nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, DOMES lēmumiem un šo nolikumu;

4.4.13. izstrādā un iesniedz DOMEI apstiprināšanai MUZEJA darbības, attīstības un investīciju programmas un projektus, kā arī pārskatus par to izpildi DOMES noteiktajos termiņos;

4.4.14. pēc saimnieciskās darbības gada noslēguma iesniedz DOMĒ MUZEJA pārskatu un bilanci DOMES noteiktajos termiņos;

4.4.15. pilda pašvaldības iestādes "KULTŪRAS PĀRVALDE" vadītāja izdotos rīkojumus.

4.5.  MUZEJĀ darbojas MUZEJA krājuma komisija (turpmāk - Komisija). Komisijas sastāvu ar rīkojumu apstiprina MUZEJA direktors. Komisiju vada MUZEJA galvenais krājuma glabātājs – direktora vietnieks muzeja krājuma lietās. Komisija koordinē MUZEJA krājuma komplektēšanas un zinātniskās izpētes procesa īstenošanu, kā arī saskaņo un profesionāli virza krājuma priekšmetu restaurācijas un konservācijas darbu, izskata muzeja priekšmetu atbilstību MUZEJA profilam, lemj par to lietderību pamatkrājumam, palīgkrājumam vai apmaiņas krājumam, novērtē iepirkšanai piedāvātos muzejiskos priekšmetus, veic muzeja priekšmetu cenošanu, nepieciešamības gadījumā pieaicina konsultantus.

4.6.  MUZEJĀ darbojas Zinātniskā padome (turpmāk - Padome). Padomes sastāvu un vadītāju ar rīkojumu apstiprina MUZEJA direktors. Padome nosaka krājuma komplektēšanas politiku un zinātniskās izpētes stratēģiju.

4.7.  MUZEJA darbības nodrošināšanai izveidotas nodaļas, kuras vada nodaļu vadītāji. Organizatorisko pakļautību nosaka ar direktora rīkojumu, kas saskaņots ar DOMI. MUZEJA struktūrvienību: nodaļas "Liepāja okupāciju režīmos", Krājumu nodaļas, Kultūrvēstures nodaļas, Mārketinga nodaļas un Saimniecības nodaļas darbu reglamentē attiecīgo nodaļu nolikumi.

4.8.  MUZEJA struktūru apstiprina DOME.

4.9.  MUZEJA struktūra var mainīties atbilstoši MUZEJA attīstībai, materiālajai bāzei un finansiālajiem apstākļiem.

5.  MUZEJA FINANSĒŠANA UN SAIMNIECISKĀ DARBĪBA

 

  MUZEJA ieņēmumus veido:
- pašvaldības budžeta asignējumi (Muzeju likums 14.pants);
- valsts un pašvaldības atbalsts projektiem un programmām;
- ziedojumi un dāvinājumi;
- dažādu fondu līdzekļi;
- investīcijas;
- ieņēmumi no maksas pakalpojumiem (ekskursijas, izstādes, MUZEJA materiālu izmantošana, telpu noma un citas saimnieciskās darbības, kas ir atļautas normatīvajos aktos un nav pretrunā ar MUZEJA mērķi).

6.  MUZEJA REORGANIZĀCIJA UN LIKVIDĀCIJA

 

MUZEJU var reorganizēt vai likvidēt DOME saskaņā ar normatīvajiem aktiem, ņemot vērā Latvijas Muzeju padomes atzinumu.

 

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

                                                        Uldis SESKS